۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰ در بیست سال اخیر افزایش بهره‌وری در سطح جهان حدود پنجاه برابر شده که این افزایش نتیجه بهبود در سیستم‌های مدیریتی سازمان‌ها و سیاست‌های علمی، تحقیقاتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است. خبرگزاری مهر – سرویس فرهنگ - محسن لواسانی، روان‌شناس و مدرس روانشناسی کار و اخلاق حرفه‌ای امروزه اخلاق حرفه‌ای به عنوان یک مفهوم علمی‌در سطوح فردی و سازمانی توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است. عامل موفقیت سازمان‌های امروزی به اخلاق حرفه‌ای بستگی زیادی دارد و رویکرد جامعه در زمینه اشاعه فرهنگ اخلاق حرفه‌ای به گونه‌ای که رعایت ملاحظات اخلاقی در تصمیم‌گیری، تولید عملکرد، سودآوری، و سایر موضوعات استراتژیک ضروری به نظر می‌رسد. حرفه‌ای نیز به هر فرد عضو یک حرفه یا هر کسی که درآمد زندگی خود را از یک فعالیت حرفه‌ای خاص به دست می‌آورد گفته می‌شود و اصطلاح «حرفه‌ای» همچنین استانداردهای آموزش و پرورش و مهارتی را که اعضای یک حرفه با دانش خاص برای انجام امور آن حرفه باید بدانند، در بر می‌گیرد. تاریخ دویست ساله صنعت و ورود به عصر جدید، عصر فرا صنعتی، عصر اطلاعات، عصر فرا ملی و ارتباطات، نتیجه رشد و ارتقا بهره‌وری است که نمونه‌های بارز آن استفاده بیشتر اتوماسیون و کاربرد ربات‌ها در تولید در کنار سیستمهای نوین مدیریتی است. نتایچ پژوهش‌های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت‌نگر حاکی است ظرفیت‌های روان‌شناختی از قبیل امید، تاب‌آوری، خوش‌بینی و خود کارآمدی در رونق تولید و بهروری کاملا اثرگذار  بوده است تنها در طول بیست سال اخیر افزایش بهره‌وری در سطح جهان حدود پنجاه برابر شده است که این افزایش معجزه‌آسا، به طور عمده نتیجه بهبود در سیستم‌های مدیریتی سازمان‌ها و سیاست‌های علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است. بی‌گمان رونق تولید و رشد اقتصادی جوامع در گروی نرخ رشد بهره‌وری آنان است. مطالعات تجربی در کشورهای پیشرفته صنعتی و روان‌شناسی کار نشان داده که اهمیت بهره‌وری در نتیجه توسعه سیستم‌های نرم‌افزار مدیریتی بیش از مشارکت و افزایش کمی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید بوده است. پایین بودن سطح بهره‌وری که از ویژگی‌های غالب کشورهای کمتر توسعه‌یافته است ناشی از عوامل مختلف تاثیرگذار بر بهره‌وری است علاوه بر این، بسیاری از متخصصان حرفه‌ای، متعهد به رعایت اصول اخلاقی مربوط به آن حوزه هستند. استانداردهای حرفه‌ای عملی و اخلاقی برای هر رشته خاص، به طور معمول از سوی انجمن‌های متعددی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره‌ای قابل چاره‌جویی و کنترل است. ازطرفی دیگر نتایچ پژوهش‌های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت‌نگر حاکی است ظرفیت‌های روان‌شناختی از قبیل امید، تاب‌آوری، خوش‌بینی و خود کارآمدی در کنار هم عاملی را برای عنوان سرمایه روان‌شناختی تشکیل می‌دهد که علاوه بر مولفه‌های دیگر چون پول و سرمایه مالی و بودجه و نیروی انسانی می‌تواند در رونق تولید و بهروری اثرگذار باشد. به عبارت دیگر اخلاق حرفه‌ای در کنار سرمایه شناختی از قبیل امیدواری، تاب‌آوری، خوش‌بینی و خود کارآمدی در مجموع یک منبع یا عامل نهفته جدیدی را تشکیل می‌دهد که هر یک از متغیرها می‌تواند در بهروری و موفقیت سازمان‌ها موثر باشد. نیروی انسانی در کشور ما نه تنها رسالت تجهیز سازمانی کشور را بر عهده دارد، بلکه از آنجایی که مهره اصلی سازمان محسوب می‌شود، برای موفقیت سازمان اهمیت حیاتی دارد. نیروی انسانی به عنوان مهمترین مهارت سازمانی هدفمند، دارای دو بعد کمی ‌و کیفی است که رشد متعادل و موزون او نیز باید در هر دو بعد کمی ‌و کیفی به موازات یکدیگر مد نظر قرار گیرند. بهره‌وری در سازمان‌های امروزی به عوامل متعددی بستگی دارد و نیروی انسان و آن دسته از افرادی که دارای اخلاق حرفه‌ای هستند با رعایت شاخص‌های شایستگی حرفه‌ای و اخلاقی می‌توانند به رونق تولید و در نهایت به بهروری سازمان خود کمک کنند کارمندان از جمله عوامل مهم و اصلی ساختار سازمانی در کشور هستند و افت کمی ‌و کیفی آنان تأثیر مستقیم بر عملکرد سازمان دارد. از آنجا که جایگاه و نقش نیروی انسانی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تعیین کننده است، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش‌های مختلف به تقویت و توسعه سازمان کمک شایانی نموده و زیربنای توسعه سایر بخش‌ها نیز است که با داشتن اخلاق حرفه‌ای می‌توانند به رونق تولید و بهره‌وری سازمان کمک شایانی نماید. از آنجا که بهره‌وری در سازمان‌های امروزی به عوامل متعددی بستگی دارد و نیروی انسان و آن دسته از افرادی که دارای اخلاق حرفه‌ای هستند با رعایت شاخص‌های شایستگی حرفه‌ای و اخلاقی می‌توانند به رونق تولید و در نهایت به بهروری سازمان خود کمک کنند. درموقعیت امروز که سازمان‌های جامعه ما با شتاب در پی یافتن راه‌های تازه‌ای برای دسترسی هر چه بیشتر به بهره‌وری هستند، رعایت اخلاق حرفه‌ای برای آنها ضرورت دارد. اخلاق به عنوان دانش بد و نیک خوی‌ها، عبارت از اصول و استانداردهایی‌اند که رفتارها را با آن می‌سنجند و قضاوت می‌کنند و نیز راه‌های اعمال و رفتار هستند. بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه‌یافته و ایستادگی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثر از حداقل امکانات هستیم، و همه کارکنان و مدیران و نخبگان علم و دانش با استفاده ظرفیت‌های روان‌شناسی کار برای رونق تولید با ایمانی راسخ بیش از پیش برای آبادانی، سربلندی و پیشرفت کشور تلاش نمایند. کد خبر 4681369 برچسب‌ها