رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری زنجان  افزود:  سال گذشته شهرداری با توجه به طرح بهره وری و به استناد مجوز منابع طبیعی مجوز کاشت گل و گیاه به یک شخص داد که پس از مدتی مشخص شد که این شخص از مجوز صادر شده سو استفاده کرده است. سجاد خانمرادی افزود:  قرارداد  و مجوز صادر شده در راستای کاشت گل و گیاه بوده و این اقدام نیز مصادف با تغییر و تحولات مدیریتی در شهرداری بوده است. وی اظهار داشت: باپی گیری انجام شده، پرونده قضایی برای فرد متخلف تشیکل شده است. ۲۳۵۲۳۱