به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت worldometer آخرین گزارش ارقام شیوع، مرگ و میر و بهبود یافته‌های ویروس کرونا در ۱۵ کشور اصلی جهان تا ۱۱ ادریبهشت ۱۳۹۹ است. ردیف کشور کل موارد موارد جدید کل تلفات جدیدترین تلفات موارد فعال تحت درمان کل بهبود یافته‌ها موارد وخیم و بحران کل تست شده‌ها موارد در یک میلیون نفر کل موارد بیماری کل تلفات  کل تست‌شده‌ها  ۱ آمریکا ۱,۱۱۱,۲۳۶ ۱۶,۲۱۳ ۶۴,۸۷۶ ۱,۰۲۰ ۱۵۷,۸۰۹ ۸۸۸,۵۵۱ ۱۵,۱۱۸ ۳,۳۵۷ ۱۹۶ ۶,۵۳۴,۵۶۸ ۱۹,۷۴۲ ۲ اسپانیا ۲۴۲,۹۸۸ ۳,۶۴۸ ۲۴,۸۲۴ ۲۸۱ ۱۴۲,۴۵۰ ۷۵,۷۱۴ ۲,۵۰۰ ۵,۱۹۷ ۵۳۱ ۱,۵۲۸,۸۳۳ ۳۲,۶۹۹ ۳ ایتالیا ۲۰۷,۴۲۸ ۱,۹۶۵ ۲۸,۲۳۶ ۲۶۹ ۷۸,۲۴۹ ۱۰۰,۹۴۳ ۱,۵۷۸ ۳,۴۳۱ ۴۶۷ ۲,۰۵۳,۴۲۵ ۳۳,۹۶۲ ۴ انگلیس ۱۷۷,۴۵۴ ۶,۲۰۱ ۲۷,۵۱۰ ۷۳۹ بدون داده ۱۴۹,۶۰۰ ۱,۵۵۹ ۲,۶۱۴ ۴۰۵ ۱,۰۲۳,۸۲۴ ۱۵,۰۸۲ ۵ فرانسه ۱۶۷,۱۷۸ ۲۴,۳۷۶ ۴۹,۴۷۶ ۹۳,۳۲۶ ۴,۰۱۹ ۲,۵۶۱ ۳۷۳ ۷۲۴,۵۷۴ ۱۱,۱۰۱ ۶ آلمان ۱۶۳,۵۴۲ ۵۳۳ ۶,۶۴۰ ۱۷ ۱۲۶,۹۰۰ ۳۰,۰۰۲ ۲,۱۸۹ ۱,۹۵۲ ۷۹ ۲,۵۴۷,۰۵۲ ۳۰,۴۰۰ ۷ ترکیه ۱۲۲,۳۹۲ ۲,۱۸۸ ۳,۲۵۸ ۸۴ ۵۳,۸۰۸ ۶۵,۳۲۶ ۱,۴۸۰ ۱,۴۵۱ ۳۹ ۱,۰۷۵,۰۴۸ ۱۲,۷۴۷ ۸ روسیه ۱۱۴,۴۳۱ ۷,۹۳۳ ۱,۱۶۹ ۹۶ ۱۳,۲۲۰ ۱۰۰,۰۴۲ ۲,۳۰۰ ۷۸۴ ۸ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۵,۳۵۴ ۹ ایران ۹۵,۶۴۶ ۱,۰۰۶ ۶,۰۹۱ ۶۳ ۷۶,۳۱۸ ۱۳,۲۳۷ ۲,۸۹۹ ۱,۱۳۹ ۷۳ ۴۷۵,۰۲۳ ۵,۶۵۶ ۱۰ برزیل ۸۷,۳۶۴ ۱,۹۸۴ ۶,۰۱۷ ۱۱۶ ۳۵,۹۳۵ ۴۵,۴۱۲ ۸,۳۱۸ ۴۱۱ ۲۸ ۳۳۹,۵۵۲ ۱,۵۹۷ ۱۱ چین ۸۲,۸۷۴ ۱۲ ۴,۶۳۳ ۷۷,۶۴۲ ۵۹۹ ۳۸ ۵۸ ۳ ۱۲ کانادا ۵۳,۶۶۹ ۴۳۳ ۳,۲۲۴ ۴۰ ۲۲,۰۹۰ ۲۸,۳۵۵ ۵۵۷ ۱,۴۲۲ ۸۵ ۸۰۶,۴۴۹ ۲۱,۳۶۷ ۱۳ بل‌ژیک ۴۹,۰۳۲ ۵۱۳ ۷,۷۰۳ ۱۰۹ ۱۱,۸۹۲ ۲۹,۴۳۷ ۷۴۰ ۴,۲۳۱ ۶۶۵ ۲۵۳,۱۹۸ ۲۱,۸۴۷ ۱۴ هلند ۳۹,۷۹۱ ۴۷۵ ۴,۸۹۳ ۹۸ N/A ۳۴,۶۴۸ ۷۳۵ ۲,۳۲۲ ۲۸۶ ۲۲۵,۸۹۹ ۱۳,۱۸۴ ۱۵ پرو ۳۶,۹۷۶ ۱,۰۵۱ ۱۰,۴۰۵ ۲۵,۵۲۰ ۶۵۱ ۱,۱۲۱ ۳۲ ۳۱۸,۲۵۲ ۹,۶۵۲